ماهیان

Fishes

چگونه جانورانی را ماهی می نامند؟

ماهیان گروهی از مهره داران هستند که همیشه در آب زندگی می کنند و به وسیله

باله های خود در آب حرکت می کنند.

 

ماهیان دارای چه ویژگی هایی هستند؟

ماهیان دارای ویژگی / خاصه هایی هستند که عبارتند از:

 

4 – ماهیان خونسرد هستند.

دمای بدن ماهیان – به جز چند ماهی انگشت شمار – با دمای آبی که در آن زندگی می کند،

تقریباً یکی است. بطوری که اگر به بدن یک ماهی که تازه از آب گرفته شده است، دست

بزنیم این مطلب را در می یابیم. پس ماهیان خونسرد هستند.

2 – پوست بدن ماهی ها از فلس / پولک پوشیده شده است.

پوست بدن بیشتر ماهی ها از فلس / پولک پوشیده شده است، اما بدن چند نوع از آنها

مانند گربه ماهی از پوست نرمی پوشیده است.

 

3 – ماهی ها با آبشش تنفس می کنند.

تنفس ماهی ها به وسیله آبشش انجام می گیرد. به این ترتیب که آب را به دهان خود

می کشند و آن را از شکاف های دو طرف سر خود بیرون می رانند. آب از لابلای

شاخه های سرخ رنگ دو طرف سر ماهی که همان آبشش است، می گذرد و هوای

محلول در آن گرفته می شود و با این عمل ماهی تنفس می کند.

1 – ماهی ها به وسیله باله های خود شنا می کنند.

ماهی ها که همیشه در آب زندگی می کنند، به وسیله باله های خود در آب حرکت یا شنا

می کنند

5 – ماهیان تخمگذار هستند.

ماهی ها جانورانی تخمگذار هستند و در آب تخم ریزی می کنند. فقط چند نوع از آنها

زنده زا هستند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: