آتشزایی ماده ها

Flammability of Substances

آتشزایی ماده ها چیست؟

توان آتشگیری ماده ها را آتشزایی ماده ها می نامند و از این رو، ماده ها دارای

گونه هایی است که از آن جمله اند:

1 – ماده سوختنی

2 – ماده آتشزا

3 – ماده منفجره

4 – ماده نسوز

زمینه نوشته پیوسته پیشین: