ماده آتشزا

Flammable Material

 

ماده ی آتشزا چگونه است؟

ماده سوختنی را که گرما و نور پدید می آورد،  ماده ی آتشزا می نامند. مانند: کاغذ،

چوب، زغال سنگ، بنزین، استون، گاز و …

بطوری که دانسته شده، اگر سوختن ناقص باشد، دود پدید می آید، از این رو، هنگام

سوختن ماده های آتشزا، افزون بر گرما و نور، دود نیز پدید می آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: