پَر پرندگان

(پَر پرواز)

Flight Feathers

پَر چیست؟

 پَر چیزی است که از بدن پرندگان در می آید. درست مانند سُم، ناخن و شاخ که از بدن

جانوران دیگر می رویند.

 

چرا پرندگان پَر در آوردند؟

 

پاسخ این پرسش را دانش تکامل بدینگونه داده است:

قرن های بسیار پیش، پرندگان به خانواده خزندگان تعلق داشتند. سپس مرحله ای از

تکامل را پیموده، از گروه   خزندگان جدا شدند. بعد بتدریج پولک های بدنشان هم به

شکل پَر رشد کردند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: