آلودگی خوراکی ها

Contamination of Foods

چگونه خوراکی ها آلوده می شوند؟

:خوراکی ها از راه های گوناگون آلوده می شوند. مانند اینکه

گیاه میوه ها را سمپاشی می کنند تا آفت آنها کشته شده و باعث خراب شدن آنها –

.پیش از رسیدن نشوند

در موقع جابه جایی و نیز در محل فروش، روی میوه ها خاک و … می نشیند –

.که ممکن است آلوده به میکرُب انواع بیماری ها شوند

در موقع فراهم کردن خوردی ها در آشپزخانه نیز ممکن است از راه دست های –

آلوده و یا آشپز ناسالم، و نیز به کار بردن ابزار تهیه خوراک آلوده، میکرب ها

.وارد خوراکی ها شوند

در موقع فراهم کردن خوراکی ها در کارخانه ها و فروشگاه ها نیز ممکن است –

.آلودگی ها همراه خوراکی ها شوند

 

چطور خوراکی های آلوده سبب بیماری می شود؟

ورود سم های کشاورزی و میکرب ها، ویروس ها و باکتری بیماری زا همراه –

با خوراکی ها به بدن سبب می شوند تا آدمی پس از خوردن آنها مسموم و بیمار

.شود

:زمینه نوشته پیوسته پیشین