خوردنی های جانوران

(غذای جانوران)

Food for Animals

خوردنی / غذای جانوران چیست؟

جانوران آب، گیاهان مختلف یا گوشت جانوران دیگر را می خورند و یا از هر دو آنها غذا

می گیرند.

چطور جانوران آب به دست می آورند؟

می دانیم که موجودات زنده از جمله جانوران به آب نیاز دارند. برای نمونه، سگ پس از

دویدن و بازی کردن زیاد به نخستین چیزی که نیاز دارد، آب است.

بیشتر جانوران آب را از چشمه ها، نهرها، رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و یا از

اقیانوس ها به دست می آورند.

 

چطور جانوران غذای خود را به دست می آورند؟

،بطوریکه دانسته شده، همه موجودات زنده  / جانداران از جمله جانوران و نیز انسان 

برای ادامه زندگی و انجام کارهای خود به کارمایه / انرژی نیاز دارند که آن را از

.خوردنی ها / غذا می گیرند

هیچ جانوری نمی تواند غذای خود را بسازد. همه جانوران حتی آنها که فقط گوشت

می خورند، در حقیقت غذای خود را از گیاهان به دست می آورند. زیرا بیشتر این گونه

جانوران، گوشت جانورانی را شکار می کنند که گیاهخوار هستند.

هر جانوری برای به دست آوردن غذای خود از روش و وسیله مخصوص خود استفاده

می کند که برای نوع غذایی که بدست آورد و می خورد، مناسب است.

بسیاری از جانوران که گیاهخوار هستند، گیاهان را می خورند مانند: اسب، گاو، گوسفند

بعضی دیگر از جانوران که گوشتخوار هستند، جانوران دیگر را شکار می کنند. مانند:

گنجشک که برای شکار کرم، زمین را با نوک / منقار خود می کاود.

مورچه خوار و قورباغه هم با زبان خود، حشرات را شکار می کنند.

دندان های سگ و گربه با دندان های اسب تفاوت دارد. دندان های سگ و گربه باریک و

نوک تیز است، ولی اسب احتیاج به دندان های باریک و نوک تیز ندارد.

زیرا دندان های اسب برای جویدن علف مناسب است.

دهان بعضی از حشرات مانند زنبور خرطوم ظریف و بلندی دارد که به کمک آن می تواند

شهد گل ها را از میان آنها بمکد.

        

جانوران چه می خورند؟

جانوران از دیدگاه خوردنی / غذا به چهار گروه مهم طبقه بندی می شوند:

 

1 – جانوران گیاهخوار

2 – جانوران گوشتخوار

3 – جانوران همه چیز خوار / گیاه و گوشتخوار

4 – جانوران انگل

زمینه نوشته پیوسته پسین: