سوسن دُم روباهی

(شمع بیابان / ارموروس)

Foxtail Lily

(Desert Candle)

نام علمی سوسن دُم روباهی چیست؟

 

نام علمی سوسن های دُم روباهیEremurus Bungei   می باشد.

 

طبقه بندی سوسن دُم روباهی چیست؟

 

طبقه بندی سوسن های دُم روباهی به قرار زیر است:

 

خانواده:  Liliaceae

 

نمای سوسن دُم روباهی چگونه است؟

نمای سوسن های دُم روباهی به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری سوسن دُم روباهی چگونه است؟

سوسن های دُم روباهی به مکانی آفتابی، گرم و  خاک با زهکشی خوب نیاز دارند.

 

گلدهی سوسن دُم روباهی چگونه است؟

 

سوسن های دُم روباهی در روزهای نخستین تابستان گل می دهند.

 

چگونه سوسن دُم روباهی زیاد می شود؟

سوسن های دُم روباهی به دو روش زیاد می شوند:

1 – کاشتن بذر در پاییز

2 – تقسیم در بهار یا روزهای نخستین پاییز.