فرانسوآ رابله

François Rabelais

فرانسوآ رابله که بوده است؟

فرانسوآ رابله نویسنده، پزشک و راهب فرانسوی در دوران نوزایی اروپا بوده است که

با قصه نویسی، هزل و شوخی، آداب و افکار زمان خود را مورد انتقاد قرار داده و در

امور زندگانی دیدگاه های تازه ای بیان داشته است.

برگرفته از:

 

نوشتار: سیر حکمت در اروپا (جلد 1)

نوشته: محمد علی فروغی

زمینه نوشته پیوسته دیگر: