سوخت برای سوختن

Fuel in Combustion

 

سوخت چیست؟

بطوری که دانسته شده، از سوختن ماده های سوختنی نور هم پدید می آید، اما آن چه

که معمولاً از افروخته شدن آتش انتظار می رود، گرما است.

از این رو، ماده های سوختنی که بیشتر برای پدید آمدن گرما به کار برده می شوند،

سوخت نامیده شده اند.

برای آنکه یک ماده ی سوختنی، سوختی خوب باشد، باید:

تا اندازه ای به آسانی بسوزد،

مقدار زیاد گرما پدید آورد و

ارزان نیز باشد.

 

چطور سوختن / آتش از سوخت ها پدید می آید؟

نخستین چیزی که برای پدید آمدن سوختن / آتش باید وجود داشته باشد، سوخت است.

در  غیر این صورت هیچ سوختنی / آتشی پدید نمی آید. مانند چوب که در کبریت روشن

می سوزد و شعله / آتش درست می کند و یا شمع که می سوزد و دارای شعله / آتش

می شود. 

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای لازم برای آزمایش:

 

1 – یک عدد شمع

2 – کبریت

3 – یک ذره بین

 

روش آزمایش:

نخست کبریت را روشن کرده و با آن شمع روشن شود. سپس با ذره بین به  شعله / آتش

 شمع با دقت نگاه شود. مشاهده می گردد که شعله در اطراف فتیله شمع است، اما خود

فتیله افروخته نیست. زیرا هنگامی شمع روشن می شود که به اندازه کافی گرم شود.

گرما  شمع را می گدازد. شمع گداخته در فتیله بالا می رود و بخار می شود. این بخار

می سوزد و شعله / آتش را درست می کند. پس از اینکه شعله / آتش درست شد، خود

به اندازه  بسنده / کافی گرما به وجود می آورد تا مانده شمع بگدازد و دو باره به شکل

بخار / گاز در آید و سوختن شمع ادامه یابد و شعله / آتش پایدار بماند. تا زمانی که

شمع / ماده سوختنی وجود دارد، این کار ادامه دارد. پس:

برای پدید آمدن سوختن / آتش، ماده سوختنی مورد نیاز است و

تا زمانی که ماده سوختنی وجود دارد، سوختن / آتش می تواند جریان داشته باشد.

گونه های سوخت چیست؟

سوخت ها به سه گونه طبقه بندی می شوند:

1 – سوخت جامد

2 – سوخت مایع

3 – سوخت گاز 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: