سحابی کهکشانی

 

Galactic Nebula

سحابی کهکشانی چگونه است؟

سحابی های کهکشانی در کهکشان خود ما – کهکشان راه شیری – يافت می شوند که از

گرد و غبار و گاز ترکيب شده اند.