کشتی پارودار جنگی

Galley

 

پیشینه ی کشتی پارودار جنگی چیست؟

آخرین کشتی پارودار جنگی در جنگ اتریش و عثمانی در سال 1571 میلادی شرکت کرد.