سوخت گاز

Gas Fuel

سوخت گاز چگونه است؟

سوخت گاز گونه ای سوخت است که به حالت گاز باشد. مانند: گاز طبیعی، گاز مصنوعی

 

ویژگی های سوخت گاز چیست؟

سوخت های گازی از هر گونه سوخت دیگر تمیزتر هستند و سوزاندن آنها آسانتر است.

اما در بسیاری از جاها گاز گرانتر از زغال سنگ یا نفت است.

نخستین گازی که به جای سوخت به کار رفته است، گاز مصنوعی بود. مانند گازی که از

سوختن زغال سنگ به دست می آید.

 

با آنکه هنوز هم در بعضی جاها گاز مصنوعی به کار برده می شود، گاز طبیعی اکنون

بیشتر به کار برده می شود. زیرا گاز طبیعی بیشتر از گاز مصنوعی گرما پدید می آورد و

کمتر از آن هوا را آلوده می کند.

  

چطور سوخت گاز فراهم می شود؟

 

گاز طبیعی را معمولاً از چاه های نفت استخراج و به دست می آورند.

هم گازهای طبیعی و هم گازهای مصنوعی را ممکن است در ظرف های مخصوص /

سیلندر فشرده و متراکم کرد.

در جاهایی که لوله کشی گاز وجود ندارد، این ظرف ها / سیلندرها را به وسیله ی

لوله / شیلنگی به بخاری، اجاق و … وصل می کنند و گاز درون آنها به مصرف سوخت

می رسد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: