زمین نگاری

(جغرافیا)

Geography

زمین نگاری / جغرافیا چیست؟

  / زمین نگاری / جغرافیا یکی از رشته های دانش های انسانی است که به رسم

.نگارش کره زمین و بررسی پدیده های طبیعی و انسانی بر روی آن می پردازد

 

گونه های زمین نگاری چیست؟

:گونه های مهم زمین نگاری عبارتند از

زمین نگاری / جغرافیای طبیعی –

 زمین نگاری / جغرافیای انسانی –

:زمینه نوشته پیوسته پسین