ژرمانیوم

Germanium

ساختار اتمی:

شمار پروتون: 32

شمار نوترون: 41

شمار مدار: 4

شمار الکترون: 32

آرایش الکترون ها: 2، 8، 18، 4

عدد اتمی: 32

جرم اتمی: 590/72

 

ویژگی ها:

شکل طبیعی: این فلز درکانیهای آرژیرودیت / سیم سنگ( سولفید ژرمانیم و نقره)،

زغال سنگ، ژرمانیت، روی و کانیهای دیگر یافت می‌شود.

نامگذاری: از آنجا که این عنصر را کلمنز وینکلر – دانشمند آلمانی – پیدا کرد، آن به نام

کشورش که Germany / Germania – آلمان – بود، ژرمانیوم ناگذاری کرد.

نوشتن شیمیایی: Ge

حالت فیزیکی: جامد

نقطه گدازش / نقطه ذوب: 938 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 2833 درجه سانتیگرد

چگالی: 35/5 گرم بر سانتیمتر مکعب

رنگ: سفید مایل به خاکستری

سختی: سخت

جلا: درخشان / برّاق

نظام / سیستم تبلور: بلورهای ژرمانیوم که در اثر سرد شدن آن شکل می گیرد، خیلی

بزرگتر از دیگر عنصرها – به ویژه فلزها – می باشد و دارای ویژگی هدایت برقی

بخصوص می باشد.

این فلز یکی از فلزهای نیم هادی است و بلورهای آن از یک جهت الکتریسیته را از خود

عبور می دهد و از سوی دیگر نمی توانند عبور دهند، از این رو، به علت نیم هادی بودن

ژرمانیوم و سیلکیون دارای اهمیت بسیار است.

استخراج:  معمولاً ژرمانیوم را از تصفیه خاک های مرکزهای اتمی به دست می آورند.

 

بهره گیری:

ژرمانیوم یکی از فلزهای پُربهایی است که در ساختن ترانزیستورهای وسیله های برقی

– مانند رادیو و … – مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا بلورهای آن رسانای خوبی برای

جریان برق است.

ترانزیستورهایی در ساختار رادیو به کار برده و جایگزین لامپ های حرارتی / ترمیونیک

  گردیده می شده اند، دارای اندازه ی بسیار کوچک بوده و جای کمتری را نسبت به لامپ

رادیو در بر می گرفته اند. افزون بر این، نیروی کمتری برای کار خود لازم داشته ند.