نی غول پیکر

(آروندا)

Giant Cane

نام علمی نی غول پیکر چیست؟

 

نام علمی نی های غول پیکر Arundo Donax   می باشد.

 

طبقه بندی نی غول پیکر چیست؟

 

طبقه بندی نی های غول پیکر به قرار زیر است:

 

خانواده:  Gramineae

 

نمای نی غول پیکر چگونه است؟

 

نی های غول پیکر گیاه هایی علفی همیشگی هستند که دارای ساقه زیرزمینی می باشند.

 

بلندترین آنها 6 متر و بیشترین گستردگی شان یک متر است.

 

نیازها و نگهداری نی غول پیکر چگونه است؟

مکان آفتابی.

خاک مرطوب.

کمترین دمای مورد تحمل صفر درجه سانتیگراد.

 

چگونه نی غول پیکر زیاد می شود؟

نی های غول پیکر از راه کاشت بذر در بهار یا پاییز و یا تقسیم بوته در فصل بهار زیاد

می شوند.