ملخ

Grasshopper

ملخ چگونه جانوری است؟

ملخ ها حشره هایی هستند که آفت اصلی کشتزارها به شمار می آیند و  هر از چند گاهی

به کشتزارها یورش می برند. پرواز ملخ ها دسته جمعی است که شمار آنها به چند

میلیون می رسد و هجوم آنها به کشتزارها، خسارت های زیاد وارد می کند.

 

کالبدشناسی بیرونی ملخ چگونه است؟

در کشورهای مدیترانه ای درازای جنس ماده ی ملخ بیش از 3 سانتیمتر و نر آن

کوچکتر است.

 

کالبدشناسی درونی بدن ملخ چگونه است؟

کالبدشناسی درونی  بدن ملخ در نمای بالا دیده می شود:

1 – در دستگاه گردش خون ملخ، هر یک از کیسه های کوچک، در حکم یک قلب کار

می کند.

2 – سیستم عصبی شکمی ملخ در بردارنده ی چند گره / گانگلیون است.