اسطوره های یونانی

Greek Myths

اسطوره های یونانی  چیست؟

در آغاز آفرینش، جز خلأ چیزی نبود. تاریکی بی اندازه ای، همه جا را فرا گرفته بود و از

میان این انبوه تیرگی ها، گایا / زمین (خدای زن) بیرون آمد و سپس اورانوس / آسمان

(خدای مرد) و پونتوس / دریا (خدای مرد) به وجود آمدند و از برکت این خدایان بود که

دنیای باستان قابل زیست شد.

فرزندان گایا و اورانوس، دوازده تایتان / غول پیکر بودند که شش تای آنها زن و شش

تای دیگر، مرد بودند و نیز غولان وحشتناک سایکلوپ / یک چشم و دیوهای

هکاتونشیر /  صد دست که از هم مهم تر و نامی تر بودند.

اورانوس از دیدار این فرزندان زشت متنفر بود. از این رو، آنها را به دنیای زیرین /

مردگان فرستاد. گایا به نها رحم کرد و از شجاع ترین تایتان ها به نام  کرونوس

خواست که بر علیه پدرش بایستد. پس کرونوس با پدرش – اورانوس – جنگید و او

را زخمی کرد و به زنجیر کشید.

پس از اینکه کرونوس بر اورانوس پیروز شد، به فرمانروایی رسید و با یکی از

تایتان های زن به نام رآ ازدواج کرد. کرونوس به گفته مادرش – گایا – عمل کرد و

برادران زشت خود را به روی زمین بازگرداند، اما خود کرونوس از فرزندانش به

وحشت و ترس افتاد، زیرا پیشگویی شد که روزی به وسیله یکی از فرزندانش از

فرمانروایی پایین کشیده می شود. پس، فرزندانش را یکی پس از دیگری خورد. اما رآ

توانست در مورد کوچکترین فرزندشان به نام زئوس، حقه ای به او بزند. بدین ترتیب

که سنگی را در لباس بچه پیچید و کرونوس آن را بجای فرزندش – زئوس – خورد و

زئوس به سلامت بزرگ شد.

سرانجام، زمان آن رسید که زئوس قدرت را از پدرش بگیرد. بدین ترتیب که نخست رآ

نوشیدنی مخصوصی به کرونوس داد که او را بیمار کند و بچه هایی – دمتر، هرا،

هادس و پوزیدون – را که خورده بود، بالا آورد. آن وقت زئوس فرمانروای جهان شد و

طبق قرعه فرمانروایی دیگر سرزمین ها را بین فرزندان کرونوس تقسیم کرد.

دنیای زیرزمینی سهم هادس و دریا هم سهم پوزیدون شد. تایتان ها نیز، همه یا

فرمان زئوس را پذیرا شدند و یا اینکه پس از یک جنگ پرآشوب به دنیای زیرزمینی

فرستاده شدند.

کوه المپ، جایی بود که زئوس از آن جا فرمانروایی می کرد و آن جایگاه خدایان بود.

با آغاز فرمانروایی زئوس، انسان فناپذیر آفریده شده بود. خدایان یونان فناناپذیر بودند

و نمی مردند، اما کم و بیش با همه مشکلات و سختی هایی که انسان ها مواجه بودند،

روبرو می شدند.

 

چگونه اسطوره های یونانی پنداشته شدند؟

شاید امروز، موجودات جاودان که خدایان مورد پرستش یونانیان بودند، باورنکردنی

باشند. اما بیشتر آنها نیروهای طبیعی بودند. مانند:

آپولو، خدای گرم و توانایی خورشید

آفرودیت، خدای عشق و زیبایی که از هر انسان زنی، زیباتر بود

دمتر، زمین مادر که به انسان دانه ها و میوه ها می دهد

یونانیان بر این باور بودند که چیزها و پدیده هایی همچون آتش، رعد و برق،

طوفان های باران و دریاها، و … که تندخو و خشمگین هستند، نیز برای خود کسان و

شخصیت هایی هستند که فکر می کنند و اراده دارند.

از این رو، زئوس را خدای خدایان می دانستند که فرمانروای آسمان ها و جهان است.   

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: