رشد موجودات زنده

(خود بزرگ شدن جانداران)

Growth of Living Things

رشد موجودات زنده چیست ؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده نیاز به خوردنی، آب و هوا دارند تا انرژی

مورد خود را برای رشد، تولید مثل و حرکت کردن به دست آورند.

اما باید دانست که رشد کردن با بزرگ شدن داری یک مفهوم نیست. زیرا موجودات زنده

بزرگ می شوند، اما برخی موجودات غیرزنده هم بزرگ می شوند. مانند اینکه

 

وقتی بادکنکی دمیده (فوت کرده) شود، اندازه آن بزرگ می شود و یا

ساختمان با افزایش طبقه های آن بزرگتر می شود. اما در حقیقت بادکنک و ساختمان رشد

نمی کنند، بلکه بادکنک با دمیدن بزرگ شده و ساختمان هم وقتی قسمت دیگری به آن

افزوده شود، بزرگ می شود. از این رو، موجودات غیرزنده را می توان بزرگ کرد، اما

خود نمی توانند رشد کنند و بزرگ شوند. پس:

تنها جانداران رشد می کنند و خود بزرگ می شوند

 

چطور موجودات زنده رشد می کنند؟

بطوری که دانسته شده، تمام بدن موجودات زنده از یاخته / سلول ساخته شده اند و رشد

آنها هم زمانی انجام می گیرد که:

1 –  یاخته ها / سلول ها رشد کنند و خود بزرگ شوند.

2 – یاخته ها / سلول ها تقسیم شوند.

زمینه نوشته پیوسته: