رشد و خود بزرگ شدن جانوران

Growing in Animals

 

آیا رشد جانوران  به یک اندازه است؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده / جانداران – از جمله جانوران – رشد

می کنند و بزرگ می شوند. اما باید دانست که همه جانوران به یک اندازه از تندی /

سرعت رشد نمی کنند و بزرگ نمی شوند. مانند اینکه:

مگس در مدت 11 روز به بیشترین اندازه خود رشد می کند یا

رشد کامل یک سگ یک سال زمان می برد و یا

ماهی و بعضی دیگر از جانوران در تمام مدت عمر خود رشد می کنند و بزرگ می شوند

تا به اندازه کامل خود برسند و

از همین رو، در صید ماهی ها، از یک گونه ماهی به اندازه های مختلف به دست می آید.

زمینه نوشته پیوسته: