زیستگاه جانوران

 Habitat of Animals

زیستگاه جانوران چیست؟

جانوران مختلف در جاهای متفاوت زندگی می کنند که آن جاها را زیستگاه آنها می نامند.

 زیستگاه جانوران می تواند در خشکی، آب و یا هر دو باشد و بعضی نیز می توانند در هوا

پرواز کنند.

زیستگاه جانوران در خشکی کجاها است؟

جانورانی که زیستگاه آنها خشکی است را به 6 گروه تقسیم می کنند:

1 –  جانورانی که روی زمين زندگی می کنند. مانند خرس، گوزن

2 –  جانورانی که زير خاک بسر می برند. مانند کرم خاکی

3 –  جانورانی که زير خاک لانه می سازند. مانند مورچه، موش

4 – جانورانی که در خشکی زندگی می کنند و در هوا هم پرواز می کنند. مانند پرستو،

پروانه

5 – جانورانی که در بيابان های گرم و خشک زندگی می کنند. مانند شتر

 6 – جانورانی که در خشکی و نزديک آب زندگی می کنند. مانند قو، اردک

زیستگاه جانوران در آب کجاها است؟

بعضی از جانوران در آب زندگی می کنند و نمی توانند از آب بيرون بيايند. مانند ماهی،

خرچنگ دريايی

آیا جانورانی وجود دارند که هم در خشکی و هم در آب زندگی

کنند؟

بعضی از جانوران هم در خشکی و هم در آب زندگی می کنند. مانند تمساح، قورباغه،

لاکپشت