تبرزین هالبرد

Halberd

 تبرزین هالبرد چگونه جنگ افزاری بوده است؟

احتمالاً تبرزین هالبرد در سده ی سیزدهم میلادی در سوییس پدید آمده باشد.

این جنگ افزار روی یک دسته / دیرک که هشت فوت درازایش بوده، نصب

.می شده است

این گونه تبرزین دارای یک تبر چهارگوش شکل که در بالای آن یک نیزه ی

خیلی تیز که بسیار دراز بوده، قرار می داشت و در طرف دیگر تبر یک

.چنگک بوده است 

 این جنگ افزار بسیار پُرتوان بوده و در بیشتر ارتش های اروپایی تا پایان

سده ی شانزدهم مورد استفاده قرار می گرفته است. در آن زمان، این تبرزین

بیشتر جنبه ی تزیینی پیدا کرده بود و

در برج لندن هم در مراسم ویژه ای مأموران خاصی این گونه تبرزین را به

.دست دارند

:زمینه نوشته پیوسته پیشین