گرما برای سوختن

Heat in Combustion

چطور سوختن / آتش از گرما پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، یکی از چیزهایی که برای جریان سوختن / افروختن آتش باید

وجود داشته باشد، گرما است.

شمع خود به خود در گرمای معمولی نمی سوزد و شعله پدید نمی آورد. از این رو، از

کبریت روشن برای روشن کردن آن استفاده می شود تا گرمای لازم نخستین، برای

گداختن شمع وجود داشته باشد و بعد هم گرمای لازم و کافی توسط خود شمع به وجود

می آید. پس برای پدید آمدن آتش باید گرمای لازم و کافی برای سوختن و آتش گرفتن

چیزی / ماده سوختنی وجود داشته باشد، در غیر این صورت هیچ آتشی پدید نمی آید.

مانند گرمایی که از کبریت روشن ایجاد می گردد و از آن برای سوختن و آتش گرفتن

چیزها / ماده های سوختنی استفاده می شود.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد شمع

2 – کبریت

 

روش آزمایش:

کبریت را روشن کرده و به نزدیک فتیله شمع برده شود. مشاهده می گردد که نخست

شمع دور و بر فتیله گداخته می شود و سپس شعله به وجود می آید.

پس:

برای پدید آمدن سوختن / آتش، گرما لازم است.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک قاشق با چند قطره شمع در آن

2 – کبریت

 

روش آزمایش:

 

نخست کوشش شود تا چند قطره شمع درون قاشق با کبریت روشن گردد. مشاهده

می گردد که شمع سرد نمی سوزد و شعله ای به وجود نمی آید.

سپس قاشق دارای چند قطره شمع روی شعله شمعی نگه داشته شود. مشاهده می گردد،

نخست شمع می گدازد و سپس به حالت بخار در می آید. آنگاه کبریتی روشن در بخار

شمع نگه داشته شود، مشاهده می گردد که قطره های شمع می سوزد و شعله / آتش

ایجاد می شود.

حال اگر قاشق دارای شعله روی پارچه نمداری قرار داده شود تا سرد گردد، مشاهده

می گردد که شعله از بین می رود. زیرا آتش نیاز به گرمای لازم و کافی دارد تا پدید آید و

پایدار بماند. پس:

برای پدید آمدن سوختن / آتش، گرمای لازم و بسنده / کافی مورد نیاز است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: