جانوران گیاهخوار

 

Herbivore Animals

جانوران گیاهخوار را چگونه هستند؟

جانورانی مثل گاو و گوسفند، گیاهان را می خورند و برای همین به آنها، جانوران

گیاهخوار  می گویند.

 

بعضی جانوران گیاهخوار، میوه گیاهان را می خورند مثل سنجاب که بلوط می خورد.

بعضی جانوران گیاهخوار، دانه یا تخم گیاهان را می خورند مثل حشره ها و پرندگان

بعضی دیگر هم ریشه گیاهان را می خورند. مانند خرگوش

بعضی دیگر ساقه گیاهان را می خورند. مانند زرافه

و بعضی دیگر برگ گیاهان را می خورند. مانند ملخ

زمینه نوشته پیوسته پیشین: