پیشینه ی برج ستارگان

(تاریخ صور فلکی

History of Constellations

پیشینه ی برج ستارگان / صور فلکی چیست؟

در حدود سال 150ميلادی، بطلميوس، اخترشناس مشهور باستان، چهل و هشت برج را

نام برد که خود آنها را بخوبی می شناخت. البته همه آسمان با اين 48 برج پر نمی شد.

از اين رو، اخترشناسانی که بعد آمدند برج های ديگری را نيز به فهرست برج های

بطلميوس افزودند. 

برج های بعدی گاهی به نام وسايل و ابزارعلمی نيز ناميده می شدند. مانند: پرگار،

ميکروسکوپ و سکستان / زاويه ياب.

امروزه اخترشناسان 88 برج را در آسمان پيدا کرده اند.

هر برجی برای خود منطقه ای در آسمان پديد آورده، يعنی هر ستاره ای تعلق به يکی

از برج ها دارد، درست مانند اينکه هر شهری به کشوری تعلق می يابد.

در گذشته، مرز و حدود برج ها را بسيار نامنظم ترسيم می کردند و بسياری از آنها

دارای خطوط منحنی بودند. ولی در سال 1928 ميلادی اخترشناسان چنين تصميم

گرفتند که همه اين خط ها را راست کنند، تا طرح هر يک از برج ها فقط با خطوط

راست قابل ترسيم باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: