پیشینه ی اهلی شدن جانوران

History of Domestication of Animals

 

چرا و چه زمانی انسان جانوران را رام و اهلی کرد؟

زمانی که انسان رام و اهلی کردن جانوران وحشی را آغاز کرد، بزرگترین گام را برای

متمدن ساختن خود برداشت. زیرا جانوران اهلی، برای او کار می کردند و افزون بر این،

خوراک او را از لحاظ گوشت نیز فراهم می آوردند.

بنابراین، او دیگر مجبور نبود همیشه در پی شکار، خانه بدوش باشد. چه می توانست در

جایی مسکن کند و با خیال آسوده جامعه ای درست کند.

اینکه چه روزی این واقعه بزرک در تاریخ بپر روی داد و چه جانوری، در چه زمانی به

دست انسان رام و اهلی گردید، بر کسی دانسته نیست. تنها دانسته شده که این رویدادها

مربوط به پیش از تاریخ بشر می باشند.

 

کجا و کدام جانوران برای نخستین بار رام و اهلی شدند؟

 

نخستین جانوران اهلی عبارتند از: سگ، گاو، گوسفند، بز و خوک.

همچنین جانوران بارکش مانند شتر و الاغ، جانورانی بودند که به احتمال قوی، برای

نخستین بار، در آسیای مرکزی، اهلی شدند و نه در اروپا.

جای شگفتی نیست که اگر مشاهده می شود نخستین جانوران اهلی آنهایی بوده اند که

خوراک انسان را فراهم می کردند. برای نمونه سگ در شکار جانوران به انسان یاری

می کرد. گاو، گوسفند، بز و خوک، گوشت یا شیر و یا هر دوی آنها را برای انسان فراهم

می آوردند.

در میان پرندگان به احتمال زیاد، غاز و سپس اردک زودتر از همه به دست انسان رام و

اهلی شدند. این دو در مصر باستان بسیار فراوان بودند.

کبوتران که گوشتی مناسب برای خوردن دارند، از زبان تورات و پیامبران یاد شده در

کتاب های مقدس، با انسان همراه بوده اند.

ساحل نشینان امریکای شمالی، در زمان پیش از تاریخ، گله های بسیاری از بوقلمون را

پرورش می دادند.

   

گویا خرگوش نیز نخست بخاطر گوشتش در اختیار انسان قرار گرفت.

پس از گاو و گوسفند، جانوران بارکش رام و اهلی شدند. باز چنین پنداشته می شود که

الاغ و شتر از همه ی آنها زودتر فرمانبردار انسان گردیده باشند.

   

اما اسب کمی دیرتر به اطاعت انسان گردن نهاد.

فیل نیز از سده های پیش به دست انسان تربیت یافته و بارکشی او را می کرده است.

   

در امریکای جنوبی نیز لاما – که گونه ای شتر است – از روزهای بسیار دور پیوسته

بارکشی می کرده است.

گربه در مصر، کم و بیش از 3600 سال پیش اهلی شده است.