پیشینه ی حکمت در غرب

(تاریخ فلسفه ی غرب)

History of Western Philosophy

پیشینه ی حکمت / تاریخ فلسفه چیست؟

پیشینه ی حکمت در غرب / تاریخ فلسفه غرب را می توان به دوران هایی بخش کرد که

مهمترین آنها عبارتند از:

1 – آغاز حکمت در یونان

2 – آغاز حکمت غرب در یونان

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: