پیشینه ی دماسنج

History of Thermometer

پیشینه ی دماسنج چیست؟

بطوری که دانسته شده، برای آنکه دماسنج خوب کار کند، بدیهی است که باید طوری دقیق

باشد که بتواند همیشه دما را در یک سطح معین، بدون کم و کاست نشان دهد. با توجه به

همین نکته، یک دانشمند ایتالیایی به گالیله در حدود سال 1592 دست به یک آزمایش های

زنجیره ای زد. حتماً توجه هست که این تاریخ درست 100 سال پس از کشف قاره امریکا

به دست کریستف کلمب بوده است.

گالیله دماسنجی درست کرد که بهتر است آن را دماسنج هوایی نامید، زیرا وی این

دماسنج را با یک لوله شیشه ای که یک سر آن آزاد و در سر دیگرش حباب شیشه ای

قرار داشت، ساخته بود.

گالیله سر آزاد لوله را به درون مایعی چون آب فرو می برد. سپس چون به لوله گرما

می داد، هوای داخل آن گسترش پیدا می کرد (منبسط می شد) و سطح مایع را در داخل

لوله پایین می آورد. برعکس چون لوله سرد می شد، هوای داخل آن نیز درهم فشرده

شده، سطح مایع را بالا می برد.

گالیله این دماسنج را برای اندازه گیری گرما یا سرمای هوا به کار می برد. اما سپس یک

اشکال بزرگ در کار این نوع دماسنج آشکار شد. آن این بود که مشاهده کردند که بالا یا

پایین آمدن سطح مایع تنها به علت گرما یا سرمای هوا شکل نمی گرفت، بلکه عوامل

دیگری مانند تغییرات فشار هوا نیز در این کار سهیم بودند که در نتیجه، دقیق نبودن

دماسنج گالیله را نمایان ساختند.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: