کشتی پادشاهی بونتی

(کشتی پادشاهی مسلح بونتی)

HMAS Bounty

(Her Majesty’s Armed Ship Bounty)

پیشینه ی کشتی پادشاهی بونتی چیست؟

کشتی مشهور بونتی به فرماندهی کاپیتان ویلیام بلای انگلیسی که در آن شورش روی داد.

شورشیان، بلای را به اتفاق 18 تن دیگر در یک قایق بر روی دریا رها کردند. اما کاپیتان

بلای توانست مسافت 3618 مایل را طی کند و به همراه 12 تن یاران باقیمانده اش، خود

را به جزیره تیمور برساند. بعد از این واقعه تعدادی از شورشیان اعدام شدند و تعداد

دیگری به جزیره پیت کامرون گریختند. همچنین کاپیتان بلای به درجه آدمیرالی بالا رفت.