دستگاه گوارش انسان

Human Digestive System

گوارش چیست؟

بطوری که دانسته شده، بدن انسان برای رشد، بازسازی قسمت های آسیب دیده و به

دست آوردن انرژی جهت زنده ماندن و انجام کارهای گوناگون نیاز به خوردن دارد. اما

بدن انسان به هیچ راهی نمی تواند خوردنی ها را به همان شکلی که خورده می شوند،

مصرف و به کار بندد، بلکه خوردنی ها باید در بدن دگرگونی هایی پیدا کنند تا به حالت

مایع درآیند که بتوانند به همه بخش های بدن برسد و کار خود را انجام دهد. پس:

دگرگونی هایی را که خوردنی ها در بدن پیدا می کنند تا به حالت مایع درآیند،

گوارش می گویند.

 

چطور گوارش انجام می شود؟

گوارش در بخش های مختلف دستگاه گوارش به کمک شیره های گوارشی انجام

می گیرد.

 

دستگاه گوارش انسان چگونه است؟

 

دستگاه گوارش وظیفه آماده سازی خوردنی ها را دربدن به عهده دارد. که به ترتیب زیر

انجام می دهد:

1 – وقتی که خوردنی ها در دهان جویده می شوند، خُرد شده و آب دهان آنها را بهم

می چسباند.

2 – وقتی که خوردنی های جویده شده فرو برده می شوند از حلق و لوله ای به نام مری

پایین می روند تا به معده برسند.

3 – غذا مدتی در معده می ماند تا بخوبی نرم و آمیخته شود.

4 – سپس خوردنی ها از معده به داخل لوله هایی به نام روده رانده می شوند. در روده

هم کارهای زیادی انجام می شود تا غذا برای مصرف شدن آماده شود.

5 – خوردنی های گوارش نشده از بدن خارج می شود.

 

چطور گوارش خوردنی ها در دهان انجام می گیرد؟

 

هنگامی که چیزی برای خوردن وارد دهان می شود، نخست گونه های مختلف دندان ها،

خوردنی را بریده و پاره کرده تا تکه تکه شود و سپس آن را جویده تا خُرد و آسیا شود.

بطوری که تجربه شده، انسان با دیدن خوراکی خوب، دهانش آب می افتد. این آبی که به

دهان می آید، بزاق نام دارد. بزاق آب خالص نیست، بلکه موادی دیگر هم به آن آمیخته

است و نخستین شیره گوارشی است که روی خوردنی ها اثر می کند.   

از این رو، خوردنی جویده شده با بزاق آمیخته شده و به شکل خمیری در می آید که بتواند

به آسانی بلعیده یا فرو داده شود.

زبان هم همزمان یاری می کند که خوردنی در دهان بماند تا دندان ها آن را خوب خُرد و

آسیا کند و همین که به مقدار کافی نرم و خمیر شد، زبان آن را به عقب می راند تا فرو

داده شود. اما این شکل از خوردنی هنوز برای بخش های مختلف بدن قابل استفاده نیست.

از این رو، از راه حلق و مری  وارد معده می شود تا گوارش به کار خود ادامه دهد.

 

چطور گوارش خوردنی ها در معده انجام می گیرد؟

 

پس از اینکه خوردنی ها هنگام خوردن از راه مری وارد معده می شوند و چند ساعت

بعد از آن که در معده می مانند، دیواره معده به جنبش در می آید و نیز شیره مخصوصی

روی خوردنی ها می ریزد. جنبش معده خوردنی ها را با فشار جمع می کند و به این

طرف و آن طرف می غلتانند و به حرکت در می آورد. مانند اینکه بادکنکی را پر از آب

کرده و با فشار آوردن از بیرون به آن ، آب داخل آن، به این طرف و آن طرف رانده

شود. در این زمان است که خوردنی خمیری شکل، با نوشیدنی ای که آشامیده می شود،

مخلوط می گردد. سپس کیسه ها / غده های معده، شیره معده را به روی خوردنی ها

می ریزد.

فشار ماهیچه های دیواره معده غذا را هم با شیره معده مخلوط کرده و سبب گوارش

بخشی از خوردنی می شود.

پس از این مرحله از گوارش، هنوز این شکل از خوردنی ها برای بخش های مختلف بدن

قابل استفاده نیست، از این رو، خوردنی ها از معده به روده باریک رانده می شوند.

 

چطور گوارش خوردنی ها در روده کوچک / باریک انجام

می گیرد؟

پس از اینکه خوردنی ها از معده وارد روده باریک می شوند، دیواره روده باریک نیز

چند گونه شیره گوارشی ویژه ای روی خوردنی ها می ریزد که با جمع شدن و فشار

ماهیچه های دیواره ها، با خوردنی مخلوط می شوند و آن را به حرکت در می آورند.

در روده باریک، گوارش بیشتر خوردنی ها / غذاها به پایان می رسد. غذاها پس از گوارش

در روده باریک که آماده مصرف هستند و مانند اینکه آب در پاکتی کاغذی ریخته شود، پس

از مدتی، قطره های آب از آن می چکد، بدون آنکه سوراخی در پاکت باشد، غذای آماده

مصرف هم وارد رگ های خونی ریزی به نام مویرگ که در دیواره روده باریک وجود

دارند، شده تا به وسیله دستگاه گردش خون بدن به همه بدن برسد.

 

چطور خوردنی های گوارش نشده از بدن خارج می شوند؟

خوردنی های گوارش نشده از روده باریک روده کوچک به روده فراخ / روده بزرگ

رانده می شوند تا از  انتهای آن که مخرج نام دارد، از بدن خارج شوند.

 

زمینه نوشته پیوست پیشین: