دستگاه گوارش انسان

Human Digestive System

گوارش چیست؟

بطوری که دانسته شده، بدن انسان برای رشد، بازسازی قسمت های آسیب دیده و به

دست آوردن انرژی جهت زنده ماندن و انجام کارهای گوناگون نیاز به خوردن دارد. اما

بدن انسان به هیچ راهی نمی تواند خوردنی ها را به همان شکلی که خورده می شوند،

مصرف و به کار بندد، بلکه خوردنی ها باید در بدن دگرگونی هایی پیدا کنند تا به حالت

مایع درآیند که بتوانند به همه بخش های بدن برسد و کار خود را انجام دهد. پس:

دگرگونی هایی را که خوردنی ها در بدن پیدا می کنند تا به حالت مایع درآیند،

گوارش می گویند.

 

چطور گوارش انجام می شود؟

گوارش در بخش های مختلف دستگاه گوارش به کمک شیره های گوارشی انجام

می گیرد.

 

دستگاه گوارش انسان چگونه است؟

 

دستگاه گوارش وظیفه آماده سازی خوردنی ها را دربدن به عهده دارد. که به ترتیب زیر

انجام می دهد:

1 – وقتی که خوردنی ها در دهان جویده می شوند، خُرد شده و آب دهان آنها را بهم

می چسباند.

2 – وقتی که خوردنی های جویده شده فرو برده می شوند از حلق و لوله ای به نام مری

پایین می روند تا به معده برسند.

3 – غذا مدتی در معده می ماند تا بخوبی نرم و آمیخته شود.

4 – سپس خوردنی ها از معده به داخل لوله هایی به نام روده رانده می شوند. در روده

هم کارهای زیادی انجام می شود تا غذا برای مصرف شدن آماده شود.

5 – خوردنی های گوارش نشده از بدن خارج می شود.

چطور گوارش خوردنی ها در روده کوچک / باریک انجام

می گیرد؟

پس از اینکه خوردنی ها از معده وارد روده باریک می شوند، دیواره روده باریک نیز

چند گونه شیره گوارشی ویژه ای روی خوردنی ها می ریزد که با جمع شدن و فشار

ماهیچه های دیواره ها، با خوردنی مخلوط می شوند و آن را به حرکت در می آورند.

در روده باریک، گوارش بیشتر خوردنی ها / غذاها به پایان می رسد. غذاها پس از گوارش

در روده باریک که آماده مصرف هستند و مانند اینکه آب در پاکتی کاغذی ریخته شود، پس

از مدتی، قطره های آب از آن می چکد، بدون آنکه سوراخی در پاکت باشد، غذای آماده

مصرف هم وارد رگ های خونی ریزی به نام مویرگ که در دیواره روده باریک وجود

دارند، شده تا به وسیله دستگاه گردش خون بدن به همه بدن برسد.

 

چطور خوردنی های گوارش نشده از بدن خارج می شوند؟

خوردنی های گوارش نشده از روده باریک روده کوچک به روده فراخ / روده بزرگ

رانده می شوند تا از  انتهای آن که مخرج نام دارد، از بدن خارج شوند.

 

زمینه نوشته پیوست پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: