ساختار چشم انسان

Human Eye Structure

ساختار اصلی چشم انسان چگونه است؟

 

چشم انسان به شکل کُره ای است که از بخش های اصلی زیر درست شده است:

1 – مردمک / مردمک چشم انسان

2 – عنبیّه / عنبیّه چشم انسان

3 – عدسی / عدسی چشم انسان

4 – شبکیّه / شبکیه چشم انسان

5 – عصب بینایی / عصب بینایی چشم انسان

6 – ماهیچه های گرداننده ی چشم انسان

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: