معده انسان

Human Stomach

معده انسان چگونه است؟

 

معده انسان در قسمت بالای شکم قرار دارد و به شکل کیسه محکمی است که از یک

طرف به مری و از طرف دیگر به روده باریک / کوچک مربوط است و راه دارد.

 

ساختار معده انسان چگونه است؟

دیواره معده کلفت و ستبر می باشد و بیشتر از ماهیچه ساخته شده است. ماهیچه ها بسیار

قوی می باشند. معده پرده ای هم دارد که از غذاهای خیلی گرم و فلفل و ادویه زود آسیب

می بیند.

 

پرده معده، کیسه ها یا غده هایی کوچک دارد. این غده ها مایعی به نام شیره معده دارند.

 

چطور معده انسان کار می کند؟

 

 

معده هر انسان مانند بادکنک باز و فراخ می شود. وقتی خالی است به بزرگی مشت او

است، اما به اندازه ای می تواند باز شود که یک لیتر آب یا بیشتر بگیرد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: