ماده ی ناخالص

(مخلوط ماده ها)

Impur Substance

(Mixture of Substances)

ماده ناخالص / مخلوط ماده ها چیست؟

هرگاه ماده ای از مخلوط چند عنصر / ماده ساده یا از مخلوط چند ماده مرکب ساخته شده

باشد، شیمیدان ها آن را ماده ناخالص / مخلوط ماده ها می نامند. مانند هوا که از مخلوط

ماده های ساده ی گازهای اکسیژن، نیتروژن، اکسی دو کربن و … یا شیر که از مخلوط

ماده های مرکب چربی، قند و … ساخته شده اند. اما هیچکدام از ترکیب شیمیایی

ماده های ساده و مرکب ساخته نشده اند.

 

طبقه بندی ماده ناخالص / مخلوط ماده ها چیست؟

ماده های ناخالص / مخلوط ماده ها دو گونه اند:

1 – مخلوط همگن

2 – مخلوط ناهمگن