سوختن ناقص

(ناتمام سوختن)

Incomplete Combustion

سوختن ناقص / ناتمام سوختن چیست؟

اگر برای سوختن ماده ی سوختنی، اکسیژن کافی نباشد – که معمولاً چنین است – سوختن

ناقص / ناتمام انجام می شود و سبب پدید آمدن دود می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: