ماده نسوز

Incombustible Material

ماده نسوز چیست؟

ماده ای را که نمی تواند با اکسیژن ترکیب شیمیایی پیدا کند، ماده نسوز می نامند. مانند:

شیشه و آب که اصلاً با اکسیژن ترکیب نمی شوند.

بعضی از ماده ها هم مانند آهن با اکسیژن ترکیب می شوند، اما چون آهسته و به کندی

ترکیب می شوند، گرما و نور پدید نمی آورند.