آسیب حشره ها

Insect Damages

آسیب حشره ها چیست؟

حشره ها می توانند سبب آسیب هایی شوند که از آن جمله اند:

 

1 – بعضی از حشره ها موجب انتقال بیماری می شوند.

 

یکی از حشره های خطرناک که موجب انتقال بیماری ها می شود، مگس است. مگس ها

که بیشتر در جاهای کثیف بسر می برند، از راه در و پنجره وارد اتاق می شوند و با

نشستن روی غذاها، آنها را به میکرب آلوده کرده و موجب بیمار شدن انسان ها

می شوند.

 

پشه نیز مانند مگس موجب انتقال بیماری به انسان ها می شوند. بعضی از پشه ها اگر

خون بدن بیماری را بمکند و بعد بدن شخصی سالم را نیش بزنند، او را به همان بیماری

دچار می کنند.

 

2 – برخی از حشره ها به گیاهان و دیگر جانوران آسیب می رسانند

گاهی دسته هایی از ملخ به کشتزارها هجوم آورده و گیاهان را می خورند و به

کشاورزان زیان فراوان می رسانند.

 

آزمایش و تجربه:

 

قفسی می سازیم و روی گلدانی که در آن گیاهی کاشته شده، می گذاریم. چند ملخ در این

قفس رها می کنیم. مشاهده می کنیم که ملخ ها برگ گیاه را می خورند.

 

سپس برگ چند گیاه مختلف را در قفس می ریزیم. مشاهده می کنیم که ملخ ها برگ

گیاهانی را می خورند که سبز هستند.

 

چطور انسان می تواند از آسیب حشره ها ایمن باشد؟

انسان برای ایمن بودن از آسیب حشرات می بایست دستورهای زیر را بکار بندد:

1 – اتاق های خانه را همیشه پاک و تمیز نگهدارد.

2 – زباله ها را در کوچه و خیابان نریزد.

3 – زباله ها را در سطل های دردار بریزد.

4 – به پنجره های اتاق ها توری بزند تا از ورود حشرات جلوگیری کند.

5 – حشراتی را که به اتاق وارد شده اند، از بین ببرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: