حشره های اجتماعی

(اجتماعات حشرات)

Insect Societies

 چه نوع حشره هایی را اجتماعی گویند؟

حشراتی را که بطور دسته جمعی زندگی می کنند و هر دسته از آنها کاری انجام می دهند،

حشرات اجتماعی نامیده می شوند. مانند: مورچه، زنبور عسل

 

کار مهم حشره های اجتماعی چیست؟

از کارهای مهمی که حشرات اجتماعی انجام می دهند، اندوخته کردن غذاها است.

مورچه ها و زنبورهای عسل هنگام تابستان در لانه خود غذای زمستان را اندوخته

می کنند.

 

 زمینه نوشته پیوسته پیشین: