حشره ها

Insects

حشره ها چه جانورانی می باشند؟

حشره ها گروهی از بندپایان می باشند. مانند پشه، مورچه، مگس، زنبور، سنجاقک و …

 

ساختار اصلی بدن حشره ها چگونه است؟

 

بدن حشره ها از سه بخش اصلی درست شده است:

1 – سر

2 – سینه

3 – شکم

 

حشره ها دارای 6 پا و 2 شاخک نیز می باشند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: