بی مهرگان

Invertebrates

بی مهرگان چگونه جاندارانی می باشند؟

دانشمندان جانورانی را که در بدنشان ستون مهره /  استخوانبندی وجود ندارد،

بی مهرگان  می نامند.

 

شمار بی مهرگان چند است؟

دانشمندان بیش از 900000 نوع جانور بی مهره شناخته اند.

 

طبقه بندی بی مهرگان چگونه است؟

 

بطوری که دانسته شده،  بی مهرگان دارای ستون مهره یا استخوانبندی نیستند و از این

نظر بهم شبیه هستند. اما فرق هایی نیز با هم دارند که سبب شده است ، آنها را به

گروه های کوچکتری طبقه بندی کنند.

بطور کلی بی مهرگان را به شش گروه تقسیم می کنند:

1 – بندپایان

2 – خارتنان / خارپوستان

3 – نرم تنان

4 – کیسه تنان

5 – کرم ها

6 – اسفنج ها

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: