کهکشان های نامنظم

Irregular Galaxies

کهکشان های نامنظم چگونه هستند؟

برخی از کهکشان ها را کهکشان های نامنظم می نامند، زيرا به نظر می رسد که شکل

بخصوصی ندارند. اين کهکشان ها شامل ستاره ها و غبار و گازها هستند.

 دو کهکشان نزديک به کهکشان راه شيری، شکل بخصوصی ندارند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: