سیکاس

King Sago

(Sago Cycad)

نام علمی سیکاس چیست؟

 

نام علمی سیکاس ها Cycas revoluta   می باشد.

 

طبقه بندی سیکاس چیست؟

 

طبقه بندی سیکاس ها به قرار زیر است:

 

خانواده:   Cycadceae

 

نمای سیکاس چگونه است؟

نمای سیکاس ها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری سیکاس چگونه است؟

 

مکان پُرنور و گرم، دور از تابش مستقیم و شدید آفتاب.

در زمستان هم به مکانی خنک با دمای حدود 12 تا 15 درجه سانتیگراد انتقال یابد و

میزان آبیاری آن کاهش یابد، به نحوی که در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود.

زمانی که رویش برگ های جدید آغاز شد، خاک گلدان همیشه باید مرطوب نگهداشته

شود. خاک مناسب سیکاس ها مخلوطی مساوی از ماسه و خاکبرگ با مقداری کود گاوی

پوسیده می باشد.

هر 2 تا 3 سال یکبار، گلدان عوض شود.

از فروردین تا آبان ماه، هر 10 روز یکبار، کود محلول با غلظت 2 گرم در لیتر داده شود.

 

چطور سیکاس زیاد می شود؟

 

سیکاس ها با روش کاشتن بذر رسیده در خاک سبک، در دمای 25 تا 30 درجه سانتیگراد

زیاد می شوند. رویش گیاه ممکن است چند ماه به درازا بکشد.