دماسنج آزمایشگاهی

Lab Thermometer

دماسنج آزمایشگاهی چگونه است؟

دماسنج آزمایشگاهی دماسنجی است که در آزمایشگاه ها به کار برده می شوند و معمولاً

بر قطعه چوب یا فلزی نصب نمی شوند.

دماسنج آزمایشگاهی دارای انواع گوناگون جیوه ای و الکلی می باشد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: