میمولوس

(گل میمون لوییس)

Lewis’ Monkey Flower

 نام علمی میمولوس چیست؟

 

نام علمی میمولوس ها Mimulus Lewisii   می باشد.

 

طبقه بندی میمولوس چیست؟

 

طبقه بندی میمولوس ها به قرار زیر است:

 

خانواده: Schrophulariaceae  

 

نمای میمولوس چگونه است؟

میمولوس ها گیاهان دایمی هستند. حداکثر بلندی آنها 60 سانتی متر و حداکثر گستردگی

آنها 45 سانتی متر است.

 

گلدهی میمولوس چگونه است؟

 

میمولوس ها  در فصل تابستان گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری میمولوس چگونه است؟

 

نور و جای میمولوس ها، آفتابی است.

خاک آنها ترجیحاً مرطوب باشد، ولی خشکی را نیز می تواند نحمل کند.

کمترین دمای مورد تحمل آنها در زمستان، منهای 5 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه میمولوس زیاد می شود؟

میمولوس ها از روش تقسیم بوته در فصل بهار و کاشت بذر در پاییز یا اوایل بهار زیاد

می شوند.