موگه

Lily of the Valley

 نام علمی موگه چیست؟

 

نام علمی موگه ها Canvallaria Majalis   می باشد.

 

طبقه بندی موگه از چیست؟

 

طبقه بندی موگه ها به قرار زیر است:

 

خانواده:Canvallariaceae  

 

نمای موگه چگونه است؟

موگه ها گیاهانی دایمی هستند که دارای ساقه زیرزمینی / ریزوم خزنده و دارای انشعاب

می باشند. هر ریزوم دو برگ بدون ساقه به درازای 204 سانتیمتر درست می کنند.

حداکثر بلندی موگه ها 23 سانتی متر و گستردگی آنها به 30 سانتی متر می رسد.

 

گلدهی موگه چگونه است؟

موگه ها دارای گل های زنگوله ای شکل، کروی، آویخته و بسیار معطر می باشند که

روی خوشه های کمانی و بدون برگ در میانه فصل بهار ظاهر می شوند.

 

نیازها و نگهداری موگه چگونه است؟

 

نور و جای موگه ها، آفتابی یا نیمسایه است.

خاک آنها مرطوب و حاصلخیز و غنی از هوموس و خاک برگ می باشد.

کمترین دمای مورد تحمل آنها صفر درجه سانتیگراد است.

در فصل پاییز روی کاشت با خاک برگ پوشیده شود.

 

چگونه موگه زیاد می شود؟

 

موگه ها از روش کاشت بذر– به محض اینکه بذرها رسیدند –   درون گلدان در گلخانه

سرد و یا تقسیم ریزوم ها  در فصل پاییز زیاد می شوند.

خاک را تا زمانی که ریزوم ها درون خاک مستقر شوند، مرطوب نگه داشته شود.