سوخت مایع

Liquid Fuel

سوخت مایع چگونه است؟

سوخت مایع گونه ای سوخت است که به حالت مایع باشد. مانند: نفت سیاه، نفت سفید،

بنزین، الکل اتانول

  

ویژگی های سوخت مایع چیست؟

سوخت های مایع از سوخت های جامد گرانتر هستند، اما مقدار گرمایی که از یک کیلوگرم

سوخت مایع به دست می آید، بیشتر از مقدار گرمایی است که از یک کیلوگرم سوخت جامد

به دست می آید.

همچنین به کار بردن، ذخیره کردن و روشن کردن سوخت های مایع آسانتر است و نیز

این گونه از سوخت ها، خاکستر از خود باقی نمی گذارند و اگر کامل نسوزند، دود پدید

نمی آورند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: