مارمولک

Lizard

کالبد شناسی بیرونی مارمولک چگونه است؟

مارمولک ها خزنده هایی شبیه سوسمار هستند، ولی کوچکتر از آن می باشند. دارای

اندامی دراز و دُمی نوک تیز می باشند.

رنگ آنها در قسمت پشت سبز یا قهوه ای بلوطی است که در زیر شکم سفید مایل به زرد

می باشد.

 

کالبدشناسی درونی مارمولک چگونه است؟

 

ساختار درونی بدن مارمولک ها در شکل بالا نشان داده شده است.

استخوانبندی مارمولک ها در شکل بالا نمایان است.

 

رفتار مارمولک چگونه است؟

مارمولک ها بسیار ترسو ستند و حرکت آنها بسیار تند و تیز می باشد.

 

زیستگاه مارمولک کجا است؟

زیستگاه مارمولک ها در میان سنگ ها و یا دیواره ی خرابه ها می باشد.