بستان افروز

(تاج خروس)

Love-lies-bleeding

(Quilete / Tassel Flower)

نام علمی بستان افروز / تاج خروس چیست؟

 

نام علمی بستان افروزها Amaranthus Caudatus    می باشد.

 

طبقه بندی بستان افروز چیست؟

 

طبقه بندی بستان افروزها / تاج خروس ها به قرار زیر است:

 

خانواده: تاج خروسیان Amaranthacea

 

نمای بستان افروز چگونه است؟

نمای بستان افروزها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری بستان افروز چگونه است؟

مکان آفتابی.

خاک سبک با زهکشی خوب شامل خاک باغچه و خاک برگ و کود دامی پوسیده .

کمترین دمای مورد تحمل صفر درجه سانتیگراد است.

 

گلدهی بستان افروز چگونه است؟

 

زمان گلدهی بستان افروزها تابستان و پاییز است.

 

چطور بستان افروز / تاج خروس زیاد می شود؟

 

بستان افروزها از روش کاشت بذر در بهار زیاد می شوند.