حکمت لوکرسیوس

(فلسفه ی لوکریشس)

Lucretius philosophy

حکمت لوکرسیوس چه بوده است؟

لوکرسیوس در نیمه ی نخست سده پیش از میلاد مسیح می زیست. نوشتاری که از او

مانده، منظومه ای به نام طبیعت چیزها است.

این منظومه  دیوان شعری سراسر حکمت می باشد و فلسفه ی اپیکور را باز می نماید

که رویهمرفته از نوشتارهای ادبی و فلسفی به شمار می آید. اما غیر از رأی ها /

نظریه های اپیکور که بر پایه ی دموکریتوس است، چیزی ندارد که نیاز به بیان آن باشد.

برگرفته از:

 

نوشتار: سیر حکمت در اروپا (جلد 1)

نوشته: محمد علی فروغی

زمینه نوشته پیوسته پیشین: