جهان

Macrocosm

جهان چیست؟

کیهان و تمام دهناد ها / نظام ها / سیستم های موجود دنیا را جهان می نامند.