جهان

Macrocosm

جهان چیست؟

کیهان و تمام دهناد ها / نظام ها / سیستم های موجود هستی را جهان

می نامند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: