پستانداران

Mammals

چگونه جانورانی را پستاندار می نامند؟

جانورانی را که همچون انسان، بچه می زایند و به بچه خود شیر می دهند، پستانداران

می گویند. مانند گاو، گوسفند، شیر دریایی، خفاش و …

 

پستانداران دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

پستانداران دارای خاصه هایی هستند که آنها را از سایر مهره داران جدا و مشخص

می کنند:

 

1 – پوست بدن همه پستانداران از پشم یا مو پوشیده شده است.

 

بعضی از پستانداران مانند گربه مقدار زیادی مو دارند، ولی بدن بعضی هم مانند فیل، به

نظر می رسد که هیچ مو ندارد، اما به راستی چنین نیست و کمی مو دارد.

 

2 – پستانداران بچه می زایند.

از پستانداران تنها دو نوع کمیاب تخم می گذارند. بنابراین می توان گفت که به جز دو

نوع کمیاب، همه پستانداران بچه زا هستند. مانند گوساله که از مادر خود یعنی گاو

(ماده) زاییده می شود.

 

3 – پستانداران به بچه های خود شیر می دهند.

 

پستانداران با پستان های خود به بچه هایشان یر می دهند. مانند گاو که به بچه اش که

گوساله نامیده می شود، شیر می دهد.

خاصه هایی که بیان شد را هیچیک  از گروه های دیگر مهره داران ندارند. اما پستانداران

دارای دو خاصه دیگر نیز می باشند که در برخی دیگر از گروه های مهره داران وجود

دارد:

 

4 – بیشتر پستانداران با شُش تنفس می کنند.

بیشتر حانورانی که دارای شُش هستند، در خشکی زندگی می کنند و با شش تنفس

می کنند.

 

اگر جانوری دارای شش باشد و در آب زندگی کند، ناگزیر برای نفس کشیدن، باید به روی

آب بیایند مانند وال.

 

5 –  پستانداران خونگرم هستند.

همه پستانداران خونگرم هستند و دمای دور و بر آنها تأثیری در دمای بدن آنها ندارد.

مانند انسان که همیشه دارای دمای 37 درجه است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: