بهرام

(مریخ)

Mars

ویژگی های سیّاره بهرام / مریخ چیست؟

فاصله متوسط از خورشيد                       9/227        ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                       1/24       کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد(طول سال)         881/1                 سال

دوره چرخش به دور خود( طول روز)            03/1                    روز

زاويه تمايل سطح به محور                       19/25                  درجه

زاويه تمايل مدار با دايرة البروج                   85/1                  درجه

جرم                                                    107/0          جرم زمين

حجم                                                    150/0          حجم زمين

چگالی                                                 94/3          چگالی زمين

قطر استوايی                                            6787            کيلومتر

گرانش سطحی                                       38/0          گرانش زمين

تعداد ماه های شناخته شده                            2                          

پختی يا فشردگی قطبين                             005/0

نسبت بازتاب                                         15/0

ساختار سيّاره بهرام / مريخ چگونه است؟

  سیّاره ی بهرام / کره مریخ پس از زمین، نزدیکترین سیاره به خورشید است که قطر آن

تقریباً نصف قطر زمین است و بیش از هر سیاره دیگر به زمین شباهت دارد.

این سیاره را می توان بدون دوربین نجومی مشاهده کرد.

سياره بهرام به دليل سرخی رنگ خاکش به سياره سرخ معروف است. وسعت آن نصف

وسعت کره زمين است و جو نازکی از دی اکسيد کربن آن را در برگرفته که در آن ابرها

شکل می گيرند.

بر سطح آن، لکه ها و سیاهی هایی به چشم می خورد، ستاره شناسان هنوز به درستی

نمی دانند که این سایه ها چیست. اما، دیری نخواهد گذشت که یک کشتی فضایی بر

سیاره بهرام بنشیند و حقیقت آشکار شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: